Scroll Top
ul.Hankówka 15, 38-200 Jasło
mapa

definicja i treść

Mapa do celów projektowych jest opracowana na bazie mapy zasadniczej. Jest niezbędna do zrealizowania inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Powinna być wykonana jako kopia mapy zasadniczej lub innej, która została zaakceptowana wcześniej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapę można zamówić w wersji papierowej w postaci pliku jpg i pdf lub w postaci cyfrowej (program Auto CAD). Jej wykonanie należy zlecić geodecie        z wymaganymi w tym zakresie uprawnieniami zawodowymi.

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie        z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:

Opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody.

Usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

skala

Skala map musi być dostosowana oczywiście do rozmiaru i wielkości obiektu.

  • skala mapy dla działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 1:500,
  • skala mapy zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,
  • skala mapy dla terenów rozległych              z obiektami o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi (drogi, gazociągi, światłowody, itd.) może wynosić 1:2000.

gdzie można ją dostać?

W celu uzyskania mapy do celów projektowych należy zgłosić się do wykwalifikowanego geodety i zlecić mu jej wykonanie. Specjalista będzie potrzebował niezbędnych informacji dotyczących działki, takich jak numer ewidencyjny. Następnie geodeta zgłasza pracę geodezyjną do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                                i Kartograficznej i czeka na wydanie mapy zasadniczej nieaktualizowanej. Następnym krokiem w pracy geodety będą pomiary w terenie i naniesienie aktualizacji w treści mapy zasadniczej, np. aktualne granice klas gruntów czy dane ewidencyjne. Po sporządzeniu zaktualizowanej mapy zasadniczej geodeta kopiuje jej treść do tworzonej mapy do celów projektowych, a następnie składa dokument w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i czeka na jego zatwierdzenie. Po zatwierdzeniu w Ośrodku geodeta drukuje i podbija zamówioną przez inwestora liczbę sztuk mapy do celów projektowych, po czym przekazuje mu ją zazwyczaj w formie papierowej i cyfrowej. W celu uzyskania pozwolenia na budowę warto zamówić co najmniej 3 sztuki mapy do celów projektowych.

Posty powiązane