Scroll Top
ul.Hankówka 15, 38-200 Jasło

Tyczenia i inwentaryzacje

Geodezyjne tyczenie obiektów budowlanych ma na celu usytuowanie planowanego obiektu na gruncie zgodnie z projektem budowlanym. Dotyczy to nie tylko wewnętrznych wymiarów budynku lecz także jego sytuowania względem obiektów sąsiednich, które są wznoszone w tym samym czasie lub istnieją już w terenie. Równie ważna w tym przypadku jest także lokalizacja względem granic nieruchomości lub działki.

20

Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą można zdefiniować jako zespół geodezyjnych czynności pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych, mających na celu zebranie stosownych informacji do określenia położenia oraz wymiarów          i kształtu obiektów budowlanych zrealizowanych w terenie oraz weryfikację ich zgodności z projektem.

Mapa z inwentaryzacji
Zgodnie z Prawem budowlanym wszystkie nowo powstałe wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne oraz towarzyszące im sieci podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie mówi, że po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

 

Uprawniony geodeta sporządza dokumentację geodezyjno-kartograficzną z inwentaryzacji powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do bazy ewidencji gruntów i budynków              i ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Następnie oryginał przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a kierownikowi budowy przekazuje kopię mapy z inwentaryzacji. Inwestor otrzymuje od wykonawcy prac geodezyjnych ostemplowaną przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej kopię mapy zasadniczej, na której znajduje się zrealizowana inwestycja oraz kopię szkicu    z inwentaryzacji.

Czy inwentaryzacja geodezyjna jest konieczna?

Bez wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestor nie będzie mógł ani dokonać zgłoszenia o zakończeniu budowy, ani złożyć wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Dodatkowo w przypadku kiedy stwierdzone zostanie użytkowanie obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia lub zawiadomienia wówczas inspektor nadzoru budowlanego wymierzy inwestorowi karę.

Potrzebujesz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub wytyczyć działkę – zadzwoń